SPECJALIZACJE

Praktyka z zakresu prawa cywilnego to z jednej strony reprezentowanie klientów w sporach sądowych głównie w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, w tym przeciwko firmom ubezpieczeniowym, ale także w sprawach spadkowych czy dotyczących nieruchomości. Prawo cywilne to także szeroko rozumiane doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw życia codziennego, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów.

Praktyka z zakresu prawa cywilnego to z jednej strony reprezentowanie klientów w sporach sądowych głównie w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, w tym przeciwko firmom ubezpieczeniowym, ale także w sprawach spadkowych czy dotyczących nieruchomości. Prawo cywilne to także szeroko rozumiane doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw życia codziennego, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów.

Prawo pracy jest dziedziną prawa często bagatelizowana przez zawodowych prawników. Specjalizuję się w tej dziedzinie od początku istnienia mojej kancelarii. Moje doświadczenie jest bogatsze o tyle, że sprawy te poznałem nie tylko z punktu widzenia adwokata ale także sądu pracy, w którym  przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez blisko dwa lata pełniłem funkcję asystenta sędziego. Oferuję Państwu moje usługi z jednej strony w sporach z pracodawcą w takich sprawach jak o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie. Z drugiej strony zapewniam kompleksową obsługę przedsiębiorców w tej dziedzinie, w tym przygotowywanie umów o pracę, wewnętrznych aktów, takich jak regulaminy pracy, wynagradzania, reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych.

Posiadam szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, świadczę usługi w zakresie postępowania administracyjnego przed organami administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed sądami administracyjnymi. Na poszerzenie wiedzy z tego zakresu pozwoliło mi pełnienie przez szereg lat funkcji członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rozpatrującego odwołania od decyzji wydawanych przez Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe między innymi w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania warunków zabudowy.

Występuję jako obrońca swoich klientów w postępowaniu karnym, zarówno przed sądami, jak i prokuraturą i policją. Reprezentuję w tych postępowaniach także osoby pokrzywdzone przestępstwami, zapewniając im ochronę ich praw i dochodzenie roszczeń w związku z poniesionymi szkodami.

Świadczę kompleksowe usługi z zakresu obsługi klubów sportowych amatorskich i zawodowych, głównie na linii klub – zawodnik oraz klub – związek sportowy/liga. Zapewniam także pomoc prawną dla zawodników, chociażby w zakresie  przygotowywania czy negocjacji kontraktów sportowych ale także kontraktów dotyczących handlowego wykorzystania ich wizerunku.

Najnowsze artykuły

 KONTAKT